Wednesday, October 1, 2008

Habitual Sundress


Finally I have made the dress that I have been admiring for so long. I am so enamoured with this style that I made both my girls one (even matching and I swore I would never do the matching outfit thing)

So simple to make and it is just simply stunning IMO.

The photo doesn't really do it justice but you will have to wait till morning when the girls are awake to try them on for a photo shoot.

So a huge thank you to Habitual for being so generous and sharing this wonderful pattern for free with us all.

15 comments:

Lisa said...

LOVE them. Can't wait to see them on your gorgeous girls.

Emma said...

Beautiful! Can't wait for the photo shoot! I really must do these - I have been thinking about it for AGES.

Anonymous said...

Oh how cute! I love the little pair, that will be an adorable photo!

I am working on a modified version in Wool for the winter months... :)

Jodes said...

They are so cute ellie...
Still waiting to see them on the models :)

PinkLizzy said...

Oh so cute! did you make them with denim? They're gorgeous!

Jodes said...

5 days later and still waiting for a pic on the models...

;)

Ellie said...

I know sorry been sick and when I attempted photos the model was in a mood.

Loz and Dinny said...

Hi ya - didn't know if I could reply to your message coz it gave a no reply at blogger thingy? so I am going to leave a comment over at my blog under that thread and tell you all about the fabric! I promise I will take a pic of my stall :)

Loz and Dinny said...

Hi there - the brown contrasting fabric on the blue dress is from the Yuwa Honeycomb dot range - I want all the clours - I am obsessed with it. Happy Sunday x

Loz and Dinny said...

Hope you don't mind - I've tagged you in my blog!

Anonymous said...

Lek powoduje [url=http://www.perfumeria.priv.pl]Perfumeria internetowa[/url] redukcja poch³aniania podwaliny tluszczowych przy u¿yciu ludzki organizm. Owo pod ka¿dym wzglêdem nowy farmaceutyk gwoli panienek, jakie po¿¹daj¹ odchudziæ siê i przejœæ na milszy ruch posi³ków. Lekarstwo ten zezwala wzmóc efektywnoœæ odchudzania o 45 % w zestwieniu spoœród zastosowaniem [url=http://www.ninaricci.pl]Perfumeria internetowa[/url] jedynie diety natomiast æwiczeñ fizycznych. Lekarstwo tamten posi¹dziesz w aptece internetowej. Inwitujemy do rzutkiej online taniej apteki internetowej po wyci¹gi natomiast po dane o koncentratach. Sterty tym samym alli Powierzamy t¹¿ dobr¹ pañszczyznê medykamentów tudzie¿ rzeczywiœcie dziedzin¹ satysfakcjê zwiedzaj¹cych stronicê. Apteka internetowa istnieje jedn¹ z siedmiu najbardziej swoistych i znamienitych siê portali zapewniaj¹cych dostarczanie produktów farmacetycznych.Musimy daæ zobaczyæ chwilowo trójka rodzaje prepratów. Nasza apteka o jakiej piszemy dzia³a w podejœcie solidny natomiast zleca [url=http://www.artykulandia.pl/Perfumeria-internetowa-a10.html]Perfumeria internetowa[/url] wyci¹gi w przeci¹gu ledwo jakiegoœ dnia od momentu obrobienia twojego zamówienia. Przed momentem z tego dochodzi wspania³e [url=http://www.perfumeria.tm.pl]Perfumeria[/url] noty pacjentów. Na cienki brzuszekJest co niemiara aneksów diety na schudniêcie. Do istotnych obstaj¹ te obejmuj¹ce w teamie l-karnitynê, przecie¿ rzeczwiœcie stwierdzonym tudzie¿ tudzie¿ pokazanym postêpowaniem byæ mo¿e pochwaliæ siê zaledwie alli posiadaj¹cy tzw.orlistat.Sposób od¿ywiania siê jednak¿e tudzie¿ praktyka fizyczne w szerokim szczeblu kwalifikuj¹ o dobrym spêdzeniu [url=http://www.perfumeria.tm.pl]Perfumeria internetowa[/url] estymy.Na menopauzêMenopauza istnieje kiedy niekiedy, gdy krwawienie ustaje, oraz jajniki kategorycznie ustaj¹ wywo³ywaæ jajeczka. Na menopazuê rezolutne s¹ takie preparaty jak diohespan max, diosminex obejmuj¹ce diosminê. Chronos menopauzy jednak¿e nie implikuje dla twarzy pieknej zguby a nale¿y spoœród ni¹ siê zmierzyæ.

Wager said...

Nice

Anonymous said...

Hello. Facebook takes a [url=http://www.onlineblackjack.gd]blackjack[/url] stake on 888 casino furnish: Facebook is expanding its efforts to alliance real-money gaming to millions of British users after announcing a stance with the online gambling found search for 888 Holdings.And Bye.

Anonymous said...

Hello. And Bye. Thank you very much.

Anonymous said...

Hello. And Bye. Thank you very much.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...